Leest u de adoptievoorwaarden goed door. U kunt het volledige adoptiecontract hier downloaden: Adoptiecontract SOS 

- De adoptant is vanaf datum van adoptie volledig verantwoordelijk voor de hond.

- De adoptant zal op zijn/haar kosten de hond duurzaam, in beginsel tot de dood, verzorgen volgens de daarvoor in Nederland algemeen geldende maatstaven voor een goede verzorging van het huisdier, zoals voldoende vrijheid van beweging, goede voeding en behoorlijke huisvesting.

- De organisatie is verplicht de adoptant tijdig en zo volledig en eerlijk mogelijk te informeren over de gezondheidstoestand en het karakter van de hond waardoor en waarmee de adoptant een weloverwogen keuze kan maken. De adoptant realiseert zich dat een hond een levend wezen is en dat er geen garanties zijn voor de toekomst met betrekking tot de algehele gezondheid en het karakter van de hond.

- De adoptant is zich ervan bewust dat er in sommige gevallen geen informatie over de achtergrond van de hond voorhanden is en dat de informatie die wel beschikbaar is gebaseerd is op wat er in het asiel en/of opvanggezin waargenomen is.

- De adoptant zal bij ziekte van de hond zorgdragen voor een passende diergeneeskundige behandeling.

- De adoptant verplicht zich de hond jaarlijks te laten vaccineren volgens de in Nederland geldende vaccinatievoorschriften.

- De adoptant vrijwaart de organisatie na adoptie van kosten, voortvloeiend uit een lichamelijke of psychische afwijking van de hond.

- De hond is geënt, gechipt en heeft een paspoort.

- Indien de hond (pup) nog niet gesteriliseerd of gecastreerd is, dient de adoptant dit voor eigen rekening en binnen een half jaar te laten plaatsvinden. Hierbij dient de leeftijd en de algehele gezondheid van de hond in acht te worden genomen. De adoptant is verplicht een schriftelijk bewijs van de ingreep aan de organisatie te overleggen.

- De adoptant zal bij gedragsproblemen direct contact opnemen met de organisatie en/of een gedragsdeskundige, zodat in een vroeg stadium advies ingewonnen kan worden.

- De organisatie is niet verantwoordelijk voor enigerlei schade die de hond aan de adoptant, diens gezinsleden en/of eigendommen, daaronder begrepen zaken van derden die de adoptant tijdelijk of blijvend onder diens beheer of toezicht heeft, heeft toegebracht.

- De adoptant registreert de hond op naam van de adoptant binnen enkele dagen na de overdracht van de hond bij de NDG Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren . De organisatie ontvangt hiervan een bericht van de adoptant.

- De adoptant weet hoe vermissing van de hond voorkomen kan worden en hoe te acteren in geval van vermissing. In geval van vermissing dient de adoptant dit binnen 24 uur te melden aan de organisatie. De organisatie zal de adoptant naar vermogen helpen bij het terugvinden van de hond.

- De adoptant dient in geval van verhuizing dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk 4 weken vóór de verhuizing, aan de organisatie te melden. Dit geldt ook in geval van wijziging van het emailadres en/of het telefoonnummer van de adoptant.

- De organisatie verklaart zich te allen tijde bereid om ook na de overdracht van eigendom de adoptant naar vermogen de noodzakelijke ondersteuning te bieden.

- Adoptant houdt de organisatie halfjaarlijks telefonisch of per mail op de hoogte van de ontwikkelingen van de hond.

- De adoptant zal de hond niet herplaatsen zonder overleg vooraf met de organisatie.

- Indien de adoptant geen zorg meer kan dragen voor de hond is hij/zij verplicht de hond terug te geven aan de organisatie. De bij overdracht betaalde bijdrage in de algemene kosten zal niet worden gerestitueerd.

- De adoptant dient in geval van overlijden van de hond de organisatie zo spoedig mogelijk te informeren.

- De door adoptant betaalde bedrag is een bijdrage in de algemene kosten van de organisatie en derhalve geen koopsom van het dier.

- De adoptant zal nooit euthanasie plegen op de hond zonder overleg met de organisatie.

- De organisatie is, in overleg met de adoptant, te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van bovengenoemde voorwaarden.

- Ter dekking van de algemene kosten van de organisatie, betaalt de adoptant aan de organisatie een adoptiebijdrage.
Voor honden t/m 5 jaar bedraagt die: € 350,- en voor honden van 6 jaar en ouder € 250,-