Lees de adoptievoorwaarden goed door. U kunt het adoptiecontract hier downloaden: Adoptieovereenkomst kat

- De adoptant is vanaf datum van adoptie volledig verantwoordelijk voor de kat.

- De adoptant zal op zijn/haar kosten de kat duurzaam, in beginsel tot de dood, verzorgen volgens de daarvoor in Nederland algemeen geldende maatstaven voor een goede verzorging van het huisdier, zoals voldoende vrijheid van beweging, goede voeding en behoorlijke huisvesting.

- De organisatie is verplicht de adoptant tijdig en zo volledig en eerlijk mogelijk te informeren over de gezondheidstoestand en het karakter van de kat waardoor en waarmee de adoptant een weloverwogen keuze kan maken.  De adoptant realiseert zich dat een kat een levend wezen is en dat er geen garanties zijn voor de toekomst met betrekking tot de algehele gezondheid en het karakter van de kat.

- De adoptant is zich ervan bewust dat er in sommige gevallen geen informatie over de achtergrond van de kat voorhanden is en dat de informatie die wel beschikbaar is gebaseerd is op wat er in het asiel en/of opvanggezin waargenomen is.

- De adoptant zal bij ziekte van de kat zorgdragen voor een passende diergeneeskundige behandeling.

- De adoptant vrijwaart de organisatie na adoptie van kosten, voortvloeiend uit een lichamelijke of psychische afwijking van de kat.

- De kat is geënt, gechipt en heeft een paspoort.

- De adoptant registreert de kat op naam van de adoptant binnen enkele dagen na de overdracht van de kat bij de NDG Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren. De organisatie ontvangt hiervan een bericht van de adoptant

 

- De adoptant dient in geval van verhuizing dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk 4 weken vóór de verhuizing, aan de organisatie te melden. Dit geldt ook in geval van wijziging van het emailadres en/of het telefoonnummer van de adoptant.

- De organisatie verklaart zich te allen tijde bereid om ook na de overdracht van eigendom de adoptant naar vermogen de noodzakelijke ondersteuning te bieden.

- Adoptant houdt de organisatie jaarlijks/halfjaarlijks telefonisch of per mail op de hoogte van  de ontwikkelingen van de kat.

- De adoptant zal de kat niet herplaatsen zonder overleg vooraf met de organisatie.

- Indien de adoptant geen zorg meer kan dragen voor de kat wordt hij/zij verzocht de kat over te dragen aan de organisatie. De bij overdracht betaalde bijdrage in de algemene kosten zal niet worden gerestitueerd.

- De adoptant dient in geval van overlijden van de kat de organisatie zo spoedig mogelijk te informeren.

- De organisatie is, in overleg met de adoptant, te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van bovengenoemde voorwaarden.

- De door adoptant betaalde bedrag ad € 150,00 is een bijdrage in de algemene kosten van de organisatie en derhalve geen koopsom van het dier.

- De adoptant zal nooit euthanasie plegen op de kat zonder overleg met de organisatie .